html web templates

CESTOVNÍ AGENTURA
ČELÁKOVICE

Provizní partner CK Exim Tours, CK Blue Style, Fischer a Nev - Doma

Obchodní podmínky prodeje zájezdů

Platné od 25. 5. 2018

I. Úvod

Cestovní agentura Čelákovice-Mgr. Martin Kovář, MBA, MPA., se sídlem Rozmarýnová 2210, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01, provozovna: Náměstí 5. května 2055 A, Čelákovice 250 88 vedeném u Městského úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 Živnostenského zákona, (dále jen CA) zprostředkovává v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) a jiných služeb cestovního ruchu (dále jen zájezdy).

II. Objednávky

Každý zákazník CA si může nezávazně objednat libovolný z nabízených zájezdů CK Fischer, CK Blue Style, EximTours, Nev Dama, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu.Učiněním objednávky nebo poptávky zákazník souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rámci zákaznického systému CA/CK a v souladu s dalšími ustanoveními článku XI těchto obchodních podmínek.

III. Rezervace

CA pokud má všechny náležitosti od zákazníka, provede rezervaci objednaného zájezdu. Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést pouze jednu rezervaci u jedné CK. Maximálně má CA možnost provést tři rezervace na jednoho zákazníka. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA zákazníka informuje o neúspěšné rezervaci (telefonicky, emailem, SMS, příp. osobně na provozovně CA). V případě, že je rezervace úspěšná, je zákazník informován osobně na provozovně CA, případně telefonicky na uvedené telefonní číslo, nebo elektronicky (email, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu.

IV. Smlouva o zájezdu

Návrh smlouvy o zájezdu CA vyplňuje a předá nebo zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace zájezdu. Návrh smlouvy o zájezdu je zasílán e-mailem dle možností zákazníka nebo osobně na provozovně CA. S návrhem smlouvy CA předá nebo zasílá pokyny k zaplacení zálohy a doplatku případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu smlouvy o zájezdu jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře, Informační memorandum o zpracování osobních údajů, Souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů, Potvrzení v souvislosti se zpracováním osobních údajů, EVR – jak zpracovává osobní údaje GDPR. Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje v něm uvedené, a do doby platnosti rezervace podepsanou smlouvu předá zpět CA. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání či předání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. CK může ve výjimečných případech uzavření smlouvy o zájezdu odmítnout a nezaslat CA potvrzení o zájezdu. V takovém případě CA neprodleně informuje zákazníka. Smlouva o zájezdu se tím ruší a zákazníkovi se vrací všechny uhrazené prostředky, pokud nedojde k výběru náhradního zájezdu.

V. Platba

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50 % zálohy z celkové ceny zájezdu a jeden měsíc před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech CK požaduje splatnost doplatku už 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK a na smlouvě o zájezdu. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá na účet CA nebo v hotovosti na provozovně. Platba na účet se považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání na účet CA. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně příjmový doklad o zaplacení v hotovosti na provozovně CA. V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu. V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

VI. Doklady k cestě

Zákazník je na pasové, vízové, zdravotní a jiné podmínky potřebné k vycestování do zvolené destinace upozorněn vždy před objednáním zájezdu odkazem na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky. CA nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz zákazníkovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup zákazníka do země, kterou má navštívit. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Potřebné doklady CK zasílají cca týden před odjezdem. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

VII. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100 % ceny zájezdu ještě před jeho rezervací, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy k realizaci zájezdu nedojde z důvodu, že zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou smlouvu o zájezdu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100 % ceny zájezdu.


IX. Vracení přeplatků

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně:
- do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem,
- nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem. Zákazník zašle číslo účtu, na které chce přeplatek vrátit, písemně nebo emailem.

X. Reklamace

Reklamace zájezdů od zákazníků zasílá CA k vyřízení pořádající CK. CA není oprávněna řešit reklamace vyplývající ze smlouvy o zájezdu, pouze odpovídá za jejich předání příslušné CK. CA řeší reklamace pouze v případech, kdy nedošlo mezi zákazníkem a CK k uzavření smlouvy o zájezdu a nejedná se ani o jiný případ, na nějž se vztahují obchodní podmínky CK jako u zájezdů na vyžádání dle čl. VII. Zákazník může podat České obchodní inspekci návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz.

XI. Zpracování a ochrana osobních údajů

CA, jako zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů.

Zákazník bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:
• požadovat po CA informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
• vyžádat si u CA přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po CA výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz bude proveden, pokud nebude v rozporu s oprávněnými zájmy CA,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na CA nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Podrobné informace naleznete na stránce Informace o zpracování a ochraně osobních údajů. 

Kontaktujte nás

ca-celakovice.cz